dijous, 20 de desembre del 2012

Sistemes de control parentalEn aquesta entrada, m’agradaria parlar sobre alguns sistemes de seguretat per a l’accés als ordinadors i especialment a Internet dissenyat per a famílies amb infants menors d’edat.

Per una banda, a través de la creació d’usuaris restringits amb clau i contrasenya per tal de diferenciar entre l’usuari destinat per l’infant i el destinat per als adults, podem limitar l’accés del menor a dades o informacions que no hagin d’estar al seu abast. És tan fàcil com seguir les següents passes: fer click a l’inici, després anem a panell de control, a continuació seguretat, control parental i per últim creem un nou conte d’usuari. Per més informació fer click aquí.

D’altra banda, hi ha programes de seguretat dissenyats amb l’objectiu de controlar l’ús que en fan d’Internet els més petis. Aquests,  consisteixen en una aplicació que els pares poden descarrerar i la qual els permet tenir un control total sobre les pàgines web a les que poden tenir accés els seus fills com també visualitzar mitjançant un registre de l’historial tot allò que han consultat o visitat.

Per tant, gràcies a mecanismes com aquests, les famílies poden estar més tranquil·les en deixar als seus fills menors d’edat davant la pantalla de l’ordinador amb plena confiança de que no tindran accés a certes pàgines web amb contingut obscè ni a la publicitat que els intentarà vendre qualsevol producte, entre d’altres. No obstant això, cal mencionar la importància que les famílies juntament amb els seus fills eduquin als menors en l’ús responsable de les TIC per tal que a poc a poc vagin adquirint les estratègies de recerca d’informació adequada.      

Setmana 13: Segon examen parcial!


Avui hem fet el segon examen parcial de l’assignatura de Mitjans i Recursos Tecnològics en el procés d’Ensenyament-Aprenentatge en la Primera Infància. Aquest, ha consistit en un examen a nivell teòric i pràctic sobre els conceptes treballats durant aquests mesos a classe i els qual estan vinculats amb els tres darrers temes. Destacar que ha estat un examen de tipus text com ja ens van anunciar al principi del curs. A continuació, realitzaré un breu recorregut per tal mostrar de manera breu i esquemàtica quins conceptes he pogut adquirir.  


Tema 4: Els materials didàctics
En aquest tema, hem treballat conceptes com ara l’hipertext, l’hipermèdia i els multimèdies, sobre què són i què els diferencia uns dels altres. A més a més, hem aprofundit en els elements que conformen un hipermèdia com ara els noces, els enllaços, els itineraris i l’interfici de l’usuari. Un altre aspecte interessat que hem treballat, fa referència  a les característiques que han de complir els programes infantils segons Urbina. Aquest punt ha estat molt interessant i útil, ja que ens ha ajudat a identificar aspectes que més tard tindrem en compte a l’hora de confeccionar el nostre propi recurs multimèdia. A més a més, hem pogut aprendre a avaluar un recurs multimèdia de la xarxa, seguit les pautes marcades a la Fitxa de Catalogació i Avaluació Multimèdia. Per últim, hem vist els aspectes que hem de tenir en compte a l’hora de dissenyar i produir multimèdies educatives.

Tema 5: Integració curricular dels mitjans i recursos tecnològics
Vam començar aquest tema amb un breu recorregut històric sobre els plans d’inserció de les TIC a les escoles des del segle XX fins al segle actual. A més a més, hem pogut conèixer la necessitat real del plans TIC de centre i la seva funció per aconseguir una vertadera integració d’aquestes eines com a recursos educatius. Destacar que, gràcies al debat realitzat a classe sobre la integració curricular dels mitjans i recursos tecnològics, vam poder reflexionar sobre les necessitats que tenen tant els educadors com els propis centres docents envers aquests aspectes.

Tema 6: Les TIC com a eina comunicativa escola-familia
En aquest darrer tema, vam poder descobrir la importància de fomentar l’ús de les TIC com a eina comunicativa entre el binomi família-escola, ja que poden ésser un instrument molt potent de relació. És per això, la necessitat de crear plans d’actuació TIC per a les famílies, en els quals els docent tenim que donar el primer pas per tal de convidar-les a formar-hi part d’una manera activa. Aquests plans d’actuació, tenen cinc principals punts referits a les famílies: conèixer-les; informar-les; formar-les; convidar-les a participar; i col·laborar amb elles. I finalment, tenir molt present què és el propi centre i els mestres els encarregats de dissenyar una sèrie d’actuacions per tal d’implicar a les famílies en la formació de les competències digitals del seus fills. 

dissabte, 15 de desembre del 2012

Pràctiques II, III i IV: Calliou viatja en avió


A continuació, exposaré de forma esquemàtica els aprenentatges adquirits al llarg de les diferents sessions pràctiques realitzades a l’assignatura de Mitjans i Recursos Multimèdia del taller pràctic II que tracta sobre les presentacions en format Power Point i les quals ens ajudaran a adquirir diferents recursos i habilitats per confeccionar després el nostre treball final de creació d’un projecte multimèdia. Cal destacar, que per tal de respectar la privacitat de les imatges emprades per a la confecció del prower point amb el conte i les activitats sobre el personatge de Calliu, no penjarem el Power Point. Així doncs, els aspectes donats a les diferents classes són els següents:

 Dimecres 21 de Novembre

1.      Crear àudios del ppt à emprar l’eina audacity
2.      Posar imatge de fons difuminada à Obrir un document power point à botó dret à format de fons à seleccionar “relleno con imagen o textura” à trasparencia à archivo “seleccionar imatge” à cerrar.
3.      Posar text à inserir wordart
4.      Inserir àudio à seleccionar el quadre on és el text i donar a “insertar acción” à acción del mouse à clic en “ninguno” + “reproducir sonido” – “otro sonido” (seleccionar audio) + resaltar al pasar el mouse.
5.      Posar imatge amb audio à insertar imatge + insertar acción (seguir mismo proceso anterior) en cada una de las imagenes.
6.      Hipervincular al ppt del conte à insertar imagen del avion de inicio à seleccionar boton derecho à hipervínculo à seleccionar la carpeta de cuento à seleccionar ppt Calliou_conte.

Dimecres 28 de Novembre

1.      Desencadenadores. Insertamos dos imagenes. En ambas imagenes insertamos primero el rectangulo (transparencia del 100%) y color de linea (sin linea). Despues insertamos dos elipses, una por cada imagen.  Seleccionamos boton derecho color de linea (sin relleno), estilo de linea (5) y cambiamos el color del contorno a uno más llamativo (rosa, rojo). Agrupamos las elipses por un lado y luego los rectangulos por otro à boton derecho à agregar efectos à aparecer.

Vamos a animación à personalizar animación. Seleccionamos el primer circulo (el de la imagen de la derecha) y agregar efecto à entrada à seleccionamos hacer clic con el mouse. Despues la segunda agregamos efecto y seleccionamos aparecer despues de la siguiente. Despues seleccionamos ambas elipses y en la elipse ultima à intervalos à desencadenadores à iniciar el efecto al hacer clic en à y seleccionamos el rectangulo.
Si queremos poder seleccionar tanto la imagen en la que aparece la diferencia como en la que no para que salgan los circulos, solo tenemos que seleccionar a la vez circulo y circulo, y cuadrado y cuadrado à boton derecho à agrupar.

*El rectangulo es el desencadenador (zona por donde pasara el raton). Cuando cliquemos ahí, apareceran las elipses.

Dimecres 5 de Desembre

1.      Fer quadres que al fer-li clik surt la imatge correcta:  Insertamos un cuadro con la imagen correspondiente encima. A lado insertamos un cuadro con un el número 1 à agrupamos el cuadro y el uno (seleccionando ambos con boton izquierdo y agrupar. Otra forma es que le demos a que salga al hacer clik i al otro que salga con el anterior). Ponemos la misma imagen en pequeñito debajo del quadro. à animaciones à personalizar animación à darle a la flexa “intervalos” à “iniciar efecte al fer clik con” à “marcador de contenido”. 

Dimecres 12 de Desembre 

1.      Perquè passin les diapositives sense que doni la sensació à Poner los números del color que queramos à ensertar imagen “caillou_mun_a”. Seleccionamos el número 1 à animaciones à personalitzar animación à agregar efecto à aparecer (y encima pone “modificar efecto” à inicio à poner “con la anterior”) à en la flecha del efecto àopciones de efecto à sonido à campana. Después seleccionamos el cuadro del número, no el número sinó el cuadro entero! à acción à clic con el mouse à hipervinculo a: “diapositiva siguiente”. Y ya! A la siguiente y lo mismo.

dijous, 13 de desembre del 2012

Setmana 12: Què m'agradaria trobar a la meva escola?Aquesta setmana, a les sessions d’aula ens hem plantejat una qüestió que ens ha dut novament a reflexionar. En aquesta ocasió, se’ns planteja què ens agradaria trobar a nosaltres com a futurs professionals de l’educació a l’escola on anéssim a treballar envers les TIC, i que ens serviria com a font motivadora per integrar-les en la nostra pràctica com a recurs didàctic per treballar amb els infants.

Personalment, m’agradaria que el centre on treballés fos una escola en la que hi hagués una vertadera implicació en el ús de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació com a recurs didàctic a les aules. Estic plenament convençuda de les avantatges i possibilitats que aquestes ofereixen al desenvolupament de l’infant i per això crec que ja no podem concebre una escola al marge d’aquestes que, a més a més, suposen la realitat de la societat actual. Els infants, com va designar l’autor Mark Prensky, son Natius digital que han nascuts amb les noves tecnologies i que formen part del seu menester diari amb la qual cosa, l’escola ha d’adaptar-se i emprar-les en el seu benefici.

També m’agradaria que l’equip docent estigués plenament convençut d’aquesta necessitat emergent i que com a grup treballéssim de manera col·laborativa i compromesa en l’ús d’aquestes a les aules. D’aquesta forma, no ens veuríem tots sols en la iniciativa d’aquest projecte sinó que seria quelcom compartit.

Per últim destacar que seria de bon grat que aquesta feina afegida tingués algun tipus de reconeixement o mèrits ja siguin de tipus salarial o professionals, ja que això motivaria molt més als docent en saber que la seva feina està reconeguda per la comunitat.    

dijous, 6 de desembre del 2012

Setmana 11: Debat sobre la integració curricular de les TIC


En aquesta entrada, m’agradaria deixar constància d'un debat molt interessant que hem realitzat a classe. En primer lloc, vam dividir-nos en tres grups, cadascun dels quals representava una entitat en concret. Així doncs, teníem a un grup de docents, un altre grup que representava els centres educatius com a entitat i, per últim, el grup dels polítics. Així doncs, vam establir un debat sobre la integració curricular dels mitjans i recursos tecnològics als centres educatius. D’aquesta forma, cada grup va exposar i defensar els criteris i elements que requeria i justificar en quin grau afavoririen una educació de qualitat. 

A continuació, s’exposen les diferents qüestions que vam debatre i els requisits que demanàvem segons si formàvem part del grup dels docents o dels mestres, així com les conclusions finals a les quals vam arribar.

PROFESSORAT

Què demanem?
- Formació contínua.
- Donar resposta a les necessitats dels infants.
- Recursos: ordinadors (no tablets, ni pissarres digitals)-Només Internet.
- Recursos personals: encarregat de manteniment dels ordinadors del centre.

Perquè les voleu usar?
- Per no deixar de banda la societat de la comunicació en la que vivim.
- Nens natius digitals.
- L’escola no ha de ser un microsistema aïllat que usi mètodes del segle passat, si no que ha de posar en pràctica mètodes d’aprenentatges innovadors com és l’ús de les TIC.
- Amb les TIC oferim noves oportunitats d’aprenentatges i recursos amb moltes possibilitats (infants amb necessitats).
- Funció compensatòria de les desigualtats socials: des de l’escola és un bon context per a infants que tenen menys recursos i lluitar contra la “bretxa digital”.
- Aprendre des d’un format motivador.
- Dóna un aprenentatge autònom.
- Com a eina professional: Afavorir la reflexió de la formació docent.
- Eina de reflexió per als infants.
- Eina de comunicació amb les famílies.

Què demanaríeu al centre?
- Formació i conscienciació contínua del professorat.
- Introducció d’ordinadors (al centre o a les aules) per tal de garantir l’accés dels alumnes a aquests.
- Formació d’un departament que s’encarregui de la part tècnica (professor de suport).

Com ho planificaríeu, organitzaríeu per tal que no es veies o no fos una acció individualista d’un mestre?
- Reunions setmanals. Temps i espais estipulats per poder coordinar-se.

Quins recursos hauríeu de menester?
- Pressupost econòmic per part de l’Administració per a recursos materials i formació contínua per al professorat.

CENTRE

Què volem?
- Obrir el centre a la societat
- Feddback escola-societat
- Evitar analfabetisme digital
- Resposta a la demanda dels mestres: formació, recolzament i creació d’un bloc de dubtes (només pels mestres, com un fòrum).
- Planificació: creació de projectes compartits en xarxa amb escoles locals, nacionals, internacionals... No només una única escola.
- Compartir: biblioteques, administracions...
- Recursos: wi-fi, ordinadors, projectors, pissarres digitals, tablets, ordinadors.
- Com? Dispositius mòbils i sales especialitzades.
- Als mestres: col·laboració, implicació,

Quin són els objectius que voleu que el centre assoleixi?
- Obrir el  centre a la societat.
- Que hi hagi un feedback entre la societat i l’escola i viceversa
- Evitar l’analfabetisme digital.

Com donaríeu respostes a les demandes dels mestres?
- Mitjançant formació docent
- Recolzament per part dels companys.
- Creació d’un blog de dubtes

Com ho planificaríeu, organitzaríeu per tal que no es veies o no fos una acció aïllada d’un centre?
- Creació de projectes compartits en xarxa amb altres escoles (locals/ nacionals/ internacionals).
- Compartir serveis d’altres institucions o entitats culturals públiques com: biblioteques, museus...

Quin tipus de recursos necessitaríeu?
- WIFI
- Ordinadors
- Projectors
- Pissarres digitals
- Càmeres digitals

Com organitzaríeu el centre per donar resposta a les necessitats plantejades?
- Dispositius mòbils
- Sales especialitzades

Què demanaríeu als mestres?
- Col·laboració
- Implicació
- Motivar als infants i pares
- Escolta
- Empatia
- Respecte
- Temps
- Responsabilitat
- Paciència

Què demanaríeu al Govern?
- Recursos econòmics per a cursos, materials,
- Manteniment
- Modificació del currículum, afegint major importància i concreció amb les TIC

C ONCLUSIÓ FINAL DEL DEBAT

- Falten mestres en el govern per opinar amb coneixement de causa.
- Falta de coordinació entre els mestres i el centre.
- Comunicació i enteniment entre tots tres àmbits.
- Dificultat de posar-se d’acord tot i fent un rol playing quan uns prenen una decisió pensant què és el millor.
- El govern hauria d’escoltar més les peticions dels centres i els mestres.

dimecres, 5 de desembre del 2012

Pinterest!


En aquesta entrada, m’agradaria parlar sobre una nova xarxa social que he descobert; Pinterest. Es tracta d’una pàgina web que serveix per a compartir imatges que permet a altres usuaris crear i administrar, en taules personals temàtiques, col·leccions d’imatges com a esdeveniments, interessos, hobbies i molt més. A més a més, els usuaris poden cercar altres pinboards, “re-pin” imatges per a les seves pròpies col·leccions o donar-lis “me gusta”. Així doncs, l’objectius de Pinterest és connectar a tot el món a través d’aspectes que trobin interessants. Per tal de formar part d’aquesta xarxa social i començar a compartir les teves imatges, hauràs d’obrir un compte. Fes click aquí i espero que us agradi!!  


dijous, 29 de novembre del 2012

Setmana 10: Reflexió sobre els articles del tema 5


En aquesta entrada, m’agradaria reflexionar sobre dues lectures que m’han ajudat a complementar el material d’estudi del tema 5 “La Integració Curricular dels Mitjans i Recursos Tecnològics”. A continuació, exposaré de manera breu i detallada els punts més destacats d’ambdós articles i les meves reflexions fetes al respecte.   

El placer de usar las TIC en elaula de infantil, de Estívaliz Asorey & Jesús Gil

Una vegada he llegit aquest article, he de dir que estic plenament convençuda de la necessitat d’integrar les Noves Tecnologies de la Informació i la comunicació als centres docents, ja que com a agents educatius han d’emprar els diferents mitjans i recursos que estiguin al seu abast per tal d’oferir una millor formació educativa als infants.

Com ja sabem, les TIC formen part de la nostra realitat i han envaït les nostres vides, és per això, que l’escola no pot anar al darrere de la societat sinó que ha de canviar, evolucionar i adaptar-se amb ella. És per això, la necessitat d’integrar les TIC com a instrument quotidià per al fi educatiu, tal i com afirmen els autors a l’article.

Cal destacar però, la importància que aquesta integració vagi acompanyada d’una formació docent per tal de dotar als professors i professores de la competència digital necessària per transmetre-la després als infants.

En definitiva, tal i com podem veure a l’article, les possibilitats que ofereixen les TIC són infinites, només hem d’aprendre a emprar-les amb una finalitat educativa per tal de treure-li el màxim profit en benefici del procés d’ensenyament-aprenentatge.  

Cinco claves para una buena integración de las TIC en los centros docentes, de Pere Marquès

Personalment, estic totalment d’acord amb l’autor Pere Marquès amb els cinc ítems assenyalats per ell com les claus per aconseguir una vertadera integració de les TIC als centres educatius.

Aquestes són bàsicament: disposar de les bases tecnològiques necessàries, és a dir, tenir els recursos tecnològics apropiats com ara ordinadors a les aules, pissarres digitals, intranet educativa, biblioteques amb accés wifi, etc.; una coordinació i manteniment dels recursos TIC per tal de disposar d’unes infraestructures adients i que funcionin; recursos didàctics per tal de poder emprar amb una finalitat educativa i interactiva les eines tecnològiques; decidit recolzament de l’equip directiu i compromís de la comunitat educativa,  ja que és important que els òrgans superiors com ara les Administracions Educatives recolzin aquestes iniciatives; i, per últim, l’adequada formació del professorat en didàctica digital per tal de proporcionar als infants els recursos i les eines necessàries per un adequant aprenentatge.

En definitiva, crec que si s’acompleixen aquests ítems podríem aconseguir una vertadera integració de les TIC com a recurs educatiu en els centres docents, però també destacar la importància de la motivació i la voluntat de treballar en pro a aquestes, coneixent i valorant els beneficis que ens pot aportar en matèria educativa, com també la necessitat d'establir-les al currículum com a matèria obligatoria per tal de donar suport legal al seu ús.   

dijous, 22 de novembre del 2012

Setmana 9: Primeres passes del nostre projecte multimèdia!


La sessió d’avui de Mitjans i Recursos Tecnològics l’hem dedicat a començar a plantejar i confeccionar de manera grupal un primer esborrany sobre el tema del nostre projecte final. Aquest treball, consisteix en dur a la pràctica tot el que hem estat veient de manera una mica més teòrica sobre com ha de ser i quins requisits hauria de complir un bon recurs multimèdia, però també de manera pràctica al llarg de les diferents sessions dels tallers dels dimecres, en les quals estem treballant sobre els aspectes tècnics.  Per tant, es tracta de confeccionar un recurs multimèdia i la seva guia didàctica.

Projecte multimèdia "Anem al zoo amb en Joan"

Per tal de dotar d’un sentit i significat complet el nostre projecte i ser coherents amb la filosofia i metodologia de treball que defensem (el constructivisme i el treball per projectes), pretenem que aquest recurs multimèdia estigui englobat dins d’un projecte molt més gran; el dels animals.

Així doncs, la temàtica tractada versa sobre una gran mostra d’animals que podem trobar en qualsevol instal·lació zoològica. Per tal de dotar d’un sentit i significat complet el nostre projecte, hem inventat un conte a mode de fil conductor entre les diferents activitats. D’aquesta forma, pretenem crear un recurs multimèdia que tingui les característiques d’un material lúdic, que respongui als interessos dels infants, però que alhora que sigui didàctic per tal d’afavorir el desenvolupament de moltes de les competències assenyalades al currículum d’infantil.

El conte narra la història d’en Joan, un nen que visita el zoo i se’n fa amic del pingüí Mali. Llavors, comença a jugar amb ell a la pilota fins que de sobte, se’ls escapa i l’han d’anar a buscar pel recinte. Però aquesta recerca no serà tan fàcil perquè a cada zona del parc zoològic es trobaran amb un animals que els proposaran un seguit de reptes que haurà de superar per passar al següent i arribar a si a la pilota.

A través d’aquest punt de partida, pretenem introduir coneixements teòrics sobre els animals del zoo en quant a aspectes com ara els seus trets físics, quins n’hi ha, com s’anomenen, què mengen, on viuen, quins sons fan, etc., però també desenvolupar altres destreses i habilitats com la lògica, la memòria a curt i llarg termini, l’agudesa i percepció visual i les competències matemàtica, lingüística fonètica, musical i digital. 


dijous, 15 de novembre del 2012

Setmana 8: Avaluació d'un recurs multimèdia!


En la reflexió d’aquesta setmana, m’agradaria deixar constància d’una activitat que hem realitzat per tal de dur a la pràctica el que hem anat aprenent al llarg de les darreres setmanes sobre la validesa i garantia educativa d’un software multimèdia. Aquesta proposta, consisteix en elegir un recurs qualsevol de la pàgina Symbaloo Gallery creat per na Olga, i avaluar-lo seguint la Fitxa de Catalogació i Avaluació Multimèdia, així com els diferents requisits assenyalats per autors com ara Urbina, entre d’altres. 

A continuació teniu la meva pròpia graella d’avaluació que he realitzat sobre el paquet interactiu “Bichos”.Per últim destacar, que gràcies a l’elaboració d’aquesta proposta ara em sento molt més capaç de poder avaluar i determinar la validesa d’un material multimèdia per treballar amb els més petits. D’aquesta manera, podré proporcionar-los diferents eines no només interactives i lúdiques, sinó que responguin a una finalitat educativa i didàctica. A més a més, pel fet d’haver realitzat aquesta avaluació crec que tinc més eines per tal de no caure en errors que he detectat a l’hora de realitzar el meu propi recurs multimèdia.

dimecres, 14 de novembre del 2012

Pràctica I: Descobrint el Power Point!


A les classes pràctiques d'avui de l’assignatura de Mitjans i Recursos Tecnològics, hem realitzat un taller de presentacions. En ell, hem pogut veure les possibilitats que ofereix l'eina Power Point sempre enfocada al coneixement de diferents tècniques i recursos que desprès puguem emprar en el benefici cap als més petits com a futures mestres d’Educació Infantil.

Certament, el document Power Point és un format al qual hi estic molt avesada, ja que és el recurs que més hem emprat al llarg de la carrera per a la presentació i exposició de treballs degut al seu fàcil ús i la gran varietat de possibilitats que ofereix. No obstant això, avui he aprés una nova aplicació que personalment desconeixia; es tracta de la ferramenta "Inserir hipervíncle". Aquesta consisteix en posar la imatge d’una fletxa a la dreta y una altra a la esquerra que signifiquen endavant i darrera, a cadascuna de les quals se li insereix un hipervíncle de la diapositiva a la que volem que ens dugui en cas de fer-li clik al damunt.

A més a més, cal destacar que per tal de crear el nostre ppt interactiu, en primer lloc hem hagut de crear una carpeta fixa a l'ordinador on es trobaran totes les imatges, ja que a l'hora d'hipervincular necessitem que la ruta sigui sempre la mateixa perquè desprès funcionin les aplicacions.

Per últimm mencionar que com a proposta a presentar d'aquest taller hem començat a crear una activitat interactiva per als més petits titulada “Calliou viatja en avió”. En ella, els infants hauran de realitzar un seguit de passos per tal de passar les proves que s’aniran plantejant. A les properes sessions pràctiques, continuarem confeccionant el nostre sofware interactiu afegint-hi noves aplicacions, enllaços i opcions de moviment!

dijous, 8 de novembre del 2012

Setmana 7: Primer examen parcial


Avui hem fet el primer examen parcial de l’assignatura de Mitjans i Recursos Tecnològics en el procés d’Ensenyament-Aprenentatge en la Primera Infància. Aquest, ha consistit en un examen a nivell teòric i pràctic sobre els conceptes treballats durant aquests mesos a classe i els qual estan vinculats amb els tres primers temes. Destacar que ha estat un examen de tipus text com ja ens van anunciar al principi del curs. A continuació, realitzaré un breu recorregut per tal mostrar de manera breu i esquemàtica quins conceptes he pogut adquirir.


Tema 1: La societat de la informació
En aquest primer tema, vam fer un breu recorregut històric sobre el desenvolupament tecnològic a la nostra societat i vam parar per analitzar els trets distintius de la societat de la informació segons Cabero. A més a més, vam parlar sobre els efectes no desitjats i els perills de la societat de la informació segons Adell i Campuzano. Com ja sabem, les tecnologies poden resultar ser un arma de doble filament, tal i com afirmen Postman i Area. També vam parlar sobre les tendències que està mostrant l’educació en quant a la societat de la informació segons Adell, i per últim, vam tractar el concepte “multialfabetització” com una nova competència arrel de l’ús de les TIC.

Tema 2: Aplicació de les TIC als processos educatius
En aquest segon tema, vam centrar la nostra mirada en l’aplicació concreta que podem fer de les tic a l’àmbit educatiu i especialment a les aules d’infantil. D’aquesta forma, vam parar a analitzar algunes de les avantatges i inconvenients que podem trobar en quant a la seva utilització a l’àmbit educatiu segons Pere Marquès. Com és lògic pensar, tot aquest procés d’introducció de les TIC ha comportat l’aparició de nous escenaris i rols en els processos educatius als quals tant els infants, com els educadors i les famílies s’han d’anar adaptant. Cabero ens descriu algunes de les noves capacitats que hauran de tenir els alumnes per tal d’afrontar la nova realitat social. Però a més a més, també és necessari un procés d’innovació educativa on la formació del professorat ocuparà un lloc especialment important per tal de garantir la millora del procés d’E-A. L’autor Jordi Adell parla sobre les competències digitals del professorat. 

Tema 3: Possibilitats didàctiques de l’ordinador i les xarxes
En aquest darrer tema del primer parcial, vam parlar sobre els possibles usos educatius dels ordinadors així com les formes d’integrar les noves tecnologies en les institucions educatives segons Romero, Romás i Llorente. Així doncs, en primer lloc, vam tractar aspectes com ara les característiques i tipologies del software educatiu  i les condicions bàsiques que, segons l’autor Pere Marquès, han de reunir. Urbina és un altre autor que realitzà una classificació dels diferents tipus existents d’aquest material. També vam poder observar exemples pràctics d’escoles de la nostra illa per descobrir els diferents usos que en fan de les TIC, i finalment, vam parlar sobre la importància de la comunicació a l’escola i com influeixen les TIC en aquest àmbit.