dijous, 6 de desembre del 2012

Setmana 11: Debat sobre la integració curricular de les TIC


En aquesta entrada, m’agradaria deixar constància d'un debat molt interessant que hem realitzat a classe. En primer lloc, vam dividir-nos en tres grups, cadascun dels quals representava una entitat en concret. Així doncs, teníem a un grup de docents, un altre grup que representava els centres educatius com a entitat i, per últim, el grup dels polítics. Així doncs, vam establir un debat sobre la integració curricular dels mitjans i recursos tecnològics als centres educatius. D’aquesta forma, cada grup va exposar i defensar els criteris i elements que requeria i justificar en quin grau afavoririen una educació de qualitat. 

A continuació, s’exposen les diferents qüestions que vam debatre i els requisits que demanàvem segons si formàvem part del grup dels docents o dels mestres, així com les conclusions finals a les quals vam arribar.

PROFESSORAT

Què demanem?
- Formació contínua.
- Donar resposta a les necessitats dels infants.
- Recursos: ordinadors (no tablets, ni pissarres digitals)-Només Internet.
- Recursos personals: encarregat de manteniment dels ordinadors del centre.

Perquè les voleu usar?
- Per no deixar de banda la societat de la comunicació en la que vivim.
- Nens natius digitals.
- L’escola no ha de ser un microsistema aïllat que usi mètodes del segle passat, si no que ha de posar en pràctica mètodes d’aprenentatges innovadors com és l’ús de les TIC.
- Amb les TIC oferim noves oportunitats d’aprenentatges i recursos amb moltes possibilitats (infants amb necessitats).
- Funció compensatòria de les desigualtats socials: des de l’escola és un bon context per a infants que tenen menys recursos i lluitar contra la “bretxa digital”.
- Aprendre des d’un format motivador.
- Dóna un aprenentatge autònom.
- Com a eina professional: Afavorir la reflexió de la formació docent.
- Eina de reflexió per als infants.
- Eina de comunicació amb les famílies.

Què demanaríeu al centre?
- Formació i conscienciació contínua del professorat.
- Introducció d’ordinadors (al centre o a les aules) per tal de garantir l’accés dels alumnes a aquests.
- Formació d’un departament que s’encarregui de la part tècnica (professor de suport).

Com ho planificaríeu, organitzaríeu per tal que no es veies o no fos una acció individualista d’un mestre?
- Reunions setmanals. Temps i espais estipulats per poder coordinar-se.

Quins recursos hauríeu de menester?
- Pressupost econòmic per part de l’Administració per a recursos materials i formació contínua per al professorat.

CENTRE

Què volem?
- Obrir el centre a la societat
- Feddback escola-societat
- Evitar analfabetisme digital
- Resposta a la demanda dels mestres: formació, recolzament i creació d’un bloc de dubtes (només pels mestres, com un fòrum).
- Planificació: creació de projectes compartits en xarxa amb escoles locals, nacionals, internacionals... No només una única escola.
- Compartir: biblioteques, administracions...
- Recursos: wi-fi, ordinadors, projectors, pissarres digitals, tablets, ordinadors.
- Com? Dispositius mòbils i sales especialitzades.
- Als mestres: col·laboració, implicació,

Quin són els objectius que voleu que el centre assoleixi?
- Obrir el  centre a la societat.
- Que hi hagi un feedback entre la societat i l’escola i viceversa
- Evitar l’analfabetisme digital.

Com donaríeu respostes a les demandes dels mestres?
- Mitjançant formació docent
- Recolzament per part dels companys.
- Creació d’un blog de dubtes

Com ho planificaríeu, organitzaríeu per tal que no es veies o no fos una acció aïllada d’un centre?
- Creació de projectes compartits en xarxa amb altres escoles (locals/ nacionals/ internacionals).
- Compartir serveis d’altres institucions o entitats culturals públiques com: biblioteques, museus...

Quin tipus de recursos necessitaríeu?
- WIFI
- Ordinadors
- Projectors
- Pissarres digitals
- Càmeres digitals

Com organitzaríeu el centre per donar resposta a les necessitats plantejades?
- Dispositius mòbils
- Sales especialitzades

Què demanaríeu als mestres?
- Col·laboració
- Implicació
- Motivar als infants i pares
- Escolta
- Empatia
- Respecte
- Temps
- Responsabilitat
- Paciència

Què demanaríeu al Govern?
- Recursos econòmics per a cursos, materials,
- Manteniment
- Modificació del currículum, afegint major importància i concreció amb les TIC

C ONCLUSIÓ FINAL DEL DEBAT

- Falten mestres en el govern per opinar amb coneixement de causa.
- Falta de coordinació entre els mestres i el centre.
- Comunicació i enteniment entre tots tres àmbits.
- Dificultat de posar-se d’acord tot i fent un rol playing quan uns prenen una decisió pensant què és el millor.
- El govern hauria d’escoltar més les peticions dels centres i els mestres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada