dijous, 29 de novembre del 2012

Setmana 10: Reflexió sobre els articles del tema 5


En aquesta entrada, m’agradaria reflexionar sobre dues lectures que m’han ajudat a complementar el material d’estudi del tema 5 “La Integració Curricular dels Mitjans i Recursos Tecnològics”. A continuació, exposaré de manera breu i detallada els punts més destacats d’ambdós articles i les meves reflexions fetes al respecte.   

El placer de usar las TIC en elaula de infantil, de Estívaliz Asorey & Jesús Gil

Una vegada he llegit aquest article, he de dir que estic plenament convençuda de la necessitat d’integrar les Noves Tecnologies de la Informació i la comunicació als centres docents, ja que com a agents educatius han d’emprar els diferents mitjans i recursos que estiguin al seu abast per tal d’oferir una millor formació educativa als infants.

Com ja sabem, les TIC formen part de la nostra realitat i han envaït les nostres vides, és per això, que l’escola no pot anar al darrere de la societat sinó que ha de canviar, evolucionar i adaptar-se amb ella. És per això, la necessitat d’integrar les TIC com a instrument quotidià per al fi educatiu, tal i com afirmen els autors a l’article.

Cal destacar però, la importància que aquesta integració vagi acompanyada d’una formació docent per tal de dotar als professors i professores de la competència digital necessària per transmetre-la després als infants.

En definitiva, tal i com podem veure a l’article, les possibilitats que ofereixen les TIC són infinites, només hem d’aprendre a emprar-les amb una finalitat educativa per tal de treure-li el màxim profit en benefici del procés d’ensenyament-aprenentatge.  

Cinco claves para una buena integración de las TIC en los centros docentes, de Pere Marquès

Personalment, estic totalment d’acord amb l’autor Pere Marquès amb els cinc ítems assenyalats per ell com les claus per aconseguir una vertadera integració de les TIC als centres educatius.

Aquestes són bàsicament: disposar de les bases tecnològiques necessàries, és a dir, tenir els recursos tecnològics apropiats com ara ordinadors a les aules, pissarres digitals, intranet educativa, biblioteques amb accés wifi, etc.; una coordinació i manteniment dels recursos TIC per tal de disposar d’unes infraestructures adients i que funcionin; recursos didàctics per tal de poder emprar amb una finalitat educativa i interactiva les eines tecnològiques; decidit recolzament de l’equip directiu i compromís de la comunitat educativa,  ja que és important que els òrgans superiors com ara les Administracions Educatives recolzin aquestes iniciatives; i, per últim, l’adequada formació del professorat en didàctica digital per tal de proporcionar als infants els recursos i les eines necessàries per un adequant aprenentatge.

En definitiva, crec que si s’acompleixen aquests ítems podríem aconseguir una vertadera integració de les TIC com a recurs educatiu en els centres docents, però també destacar la importància de la motivació i la voluntat de treballar en pro a aquestes, coneixent i valorant els beneficis que ens pot aportar en matèria educativa, com també la necessitat d'establir-les al currículum com a matèria obligatoria per tal de donar suport legal al seu ús.   

dijous, 22 de novembre del 2012

Setmana 9: Primeres passes del nostre projecte multimèdia!


La sessió d’avui de Mitjans i Recursos Tecnològics l’hem dedicat a començar a plantejar i confeccionar de manera grupal un primer esborrany sobre el tema del nostre projecte final. Aquest treball, consisteix en dur a la pràctica tot el que hem estat veient de manera una mica més teòrica sobre com ha de ser i quins requisits hauria de complir un bon recurs multimèdia, però també de manera pràctica al llarg de les diferents sessions dels tallers dels dimecres, en les quals estem treballant sobre els aspectes tècnics.  Per tant, es tracta de confeccionar un recurs multimèdia i la seva guia didàctica.

Projecte multimèdia "Anem al zoo amb en Joan"

Per tal de dotar d’un sentit i significat complet el nostre projecte i ser coherents amb la filosofia i metodologia de treball que defensem (el constructivisme i el treball per projectes), pretenem que aquest recurs multimèdia estigui englobat dins d’un projecte molt més gran; el dels animals.

Així doncs, la temàtica tractada versa sobre una gran mostra d’animals que podem trobar en qualsevol instal·lació zoològica. Per tal de dotar d’un sentit i significat complet el nostre projecte, hem inventat un conte a mode de fil conductor entre les diferents activitats. D’aquesta forma, pretenem crear un recurs multimèdia que tingui les característiques d’un material lúdic, que respongui als interessos dels infants, però que alhora que sigui didàctic per tal d’afavorir el desenvolupament de moltes de les competències assenyalades al currículum d’infantil.

El conte narra la història d’en Joan, un nen que visita el zoo i se’n fa amic del pingüí Mali. Llavors, comença a jugar amb ell a la pilota fins que de sobte, se’ls escapa i l’han d’anar a buscar pel recinte. Però aquesta recerca no serà tan fàcil perquè a cada zona del parc zoològic es trobaran amb un animals que els proposaran un seguit de reptes que haurà de superar per passar al següent i arribar a si a la pilota.

A través d’aquest punt de partida, pretenem introduir coneixements teòrics sobre els animals del zoo en quant a aspectes com ara els seus trets físics, quins n’hi ha, com s’anomenen, què mengen, on viuen, quins sons fan, etc., però també desenvolupar altres destreses i habilitats com la lògica, la memòria a curt i llarg termini, l’agudesa i percepció visual i les competències matemàtica, lingüística fonètica, musical i digital. 


dijous, 15 de novembre del 2012

Setmana 8: Avaluació d'un recurs multimèdia!


En la reflexió d’aquesta setmana, m’agradaria deixar constància d’una activitat que hem realitzat per tal de dur a la pràctica el que hem anat aprenent al llarg de les darreres setmanes sobre la validesa i garantia educativa d’un software multimèdia. Aquesta proposta, consisteix en elegir un recurs qualsevol de la pàgina Symbaloo Gallery creat per na Olga, i avaluar-lo seguint la Fitxa de Catalogació i Avaluació Multimèdia, així com els diferents requisits assenyalats per autors com ara Urbina, entre d’altres. 

A continuació teniu la meva pròpia graella d’avaluació que he realitzat sobre el paquet interactiu “Bichos”.Per últim destacar, que gràcies a l’elaboració d’aquesta proposta ara em sento molt més capaç de poder avaluar i determinar la validesa d’un material multimèdia per treballar amb els més petits. D’aquesta manera, podré proporcionar-los diferents eines no només interactives i lúdiques, sinó que responguin a una finalitat educativa i didàctica. A més a més, pel fet d’haver realitzat aquesta avaluació crec que tinc més eines per tal de no caure en errors que he detectat a l’hora de realitzar el meu propi recurs multimèdia.

dimecres, 14 de novembre del 2012

Pràctica I: Descobrint el Power Point!


A les classes pràctiques d'avui de l’assignatura de Mitjans i Recursos Tecnològics, hem realitzat un taller de presentacions. En ell, hem pogut veure les possibilitats que ofereix l'eina Power Point sempre enfocada al coneixement de diferents tècniques i recursos que desprès puguem emprar en el benefici cap als més petits com a futures mestres d’Educació Infantil.

Certament, el document Power Point és un format al qual hi estic molt avesada, ja que és el recurs que més hem emprat al llarg de la carrera per a la presentació i exposició de treballs degut al seu fàcil ús i la gran varietat de possibilitats que ofereix. No obstant això, avui he aprés una nova aplicació que personalment desconeixia; es tracta de la ferramenta "Inserir hipervíncle". Aquesta consisteix en posar la imatge d’una fletxa a la dreta y una altra a la esquerra que signifiquen endavant i darrera, a cadascuna de les quals se li insereix un hipervíncle de la diapositiva a la que volem que ens dugui en cas de fer-li clik al damunt.

A més a més, cal destacar que per tal de crear el nostre ppt interactiu, en primer lloc hem hagut de crear una carpeta fixa a l'ordinador on es trobaran totes les imatges, ja que a l'hora d'hipervincular necessitem que la ruta sigui sempre la mateixa perquè desprès funcionin les aplicacions.

Per últimm mencionar que com a proposta a presentar d'aquest taller hem començat a crear una activitat interactiva per als més petits titulada “Calliou viatja en avió”. En ella, els infants hauran de realitzar un seguit de passos per tal de passar les proves que s’aniran plantejant. A les properes sessions pràctiques, continuarem confeccionant el nostre sofware interactiu afegint-hi noves aplicacions, enllaços i opcions de moviment!

dijous, 8 de novembre del 2012

Setmana 7: Primer examen parcial


Avui hem fet el primer examen parcial de l’assignatura de Mitjans i Recursos Tecnològics en el procés d’Ensenyament-Aprenentatge en la Primera Infància. Aquest, ha consistit en un examen a nivell teòric i pràctic sobre els conceptes treballats durant aquests mesos a classe i els qual estan vinculats amb els tres primers temes. Destacar que ha estat un examen de tipus text com ja ens van anunciar al principi del curs. A continuació, realitzaré un breu recorregut per tal mostrar de manera breu i esquemàtica quins conceptes he pogut adquirir.


Tema 1: La societat de la informació
En aquest primer tema, vam fer un breu recorregut històric sobre el desenvolupament tecnològic a la nostra societat i vam parar per analitzar els trets distintius de la societat de la informació segons Cabero. A més a més, vam parlar sobre els efectes no desitjats i els perills de la societat de la informació segons Adell i Campuzano. Com ja sabem, les tecnologies poden resultar ser un arma de doble filament, tal i com afirmen Postman i Area. També vam parlar sobre les tendències que està mostrant l’educació en quant a la societat de la informació segons Adell, i per últim, vam tractar el concepte “multialfabetització” com una nova competència arrel de l’ús de les TIC.

Tema 2: Aplicació de les TIC als processos educatius
En aquest segon tema, vam centrar la nostra mirada en l’aplicació concreta que podem fer de les tic a l’àmbit educatiu i especialment a les aules d’infantil. D’aquesta forma, vam parar a analitzar algunes de les avantatges i inconvenients que podem trobar en quant a la seva utilització a l’àmbit educatiu segons Pere Marquès. Com és lògic pensar, tot aquest procés d’introducció de les TIC ha comportat l’aparició de nous escenaris i rols en els processos educatius als quals tant els infants, com els educadors i les famílies s’han d’anar adaptant. Cabero ens descriu algunes de les noves capacitats que hauran de tenir els alumnes per tal d’afrontar la nova realitat social. Però a més a més, també és necessari un procés d’innovació educativa on la formació del professorat ocuparà un lloc especialment important per tal de garantir la millora del procés d’E-A. L’autor Jordi Adell parla sobre les competències digitals del professorat. 

Tema 3: Possibilitats didàctiques de l’ordinador i les xarxes
En aquest darrer tema del primer parcial, vam parlar sobre els possibles usos educatius dels ordinadors així com les formes d’integrar les noves tecnologies en les institucions educatives segons Romero, Romás i Llorente. Així doncs, en primer lloc, vam tractar aspectes com ara les característiques i tipologies del software educatiu  i les condicions bàsiques que, segons l’autor Pere Marquès, han de reunir. Urbina és un altre autor que realitzà una classificació dels diferents tipus existents d’aquest material. També vam poder observar exemples pràctics d’escoles de la nostra illa per descobrir els diferents usos que en fan de les TIC, i finalment, vam parlar sobre la importància de la comunicació a l’escola i com influeixen les TIC en aquest àmbit. 

dissabte, 3 de novembre del 2012

Setmana 6: Com influeixen les TIC en la relació familia-escola?


Segons el meu parer, l’ús de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació ofereix grans oportunitats i possibilitats en l’àmbit educatiu i més concretament en la relació família-escola. Gràcies a aquestes, la comunicació entre aquest binomi es veu enormement reforçant, ja que a partir d’eines com els bloc o Portafolis electrònics es produeix una major participació i interacció entre ambdós agents. D’aquesta forma, els pares i mares interessats en els aspectes de la vida diària de l’aula dels seus fills, poden disposar d’un lloc online des del qual conèixer i assabentar-se de tot el que estan treballant. Per tant, podem dir que l’ús de les TIC en la comunicació família-escola afavoreix i fomenta la participació, crea oportunitats educatives i suposa un gran recolzament per a l’evolució educativa.

Per últim, m’agradaria destacar la necessitat d’obrir els diferents contextos educatius per tal que els pares puguin entrar i formar-se per al coneixement i ús de les TIC, ja que d’aquesta forma estarem contribuint a la formació dels seus fills i la seva pròpia com a usuaris d’una societat digital que comporta una alfabetització digital. Tal i com assenyalen diversos autors, ens trobem davant una bretxa digital que cada vegada hauria de ser més curta per tal que no existeixin barreres a l’hora d’enfrontar-nos davant les TIC, sense que l’ús de les tecnologies dins l’aula i la llar suposin una diferenciació entre l’alumne escolaritzat actualment als nostres centres educatius.